IMG_0608

當我們遇見了我們所愛慕的人,我們的靈魂會變得喜歡追溯歷史,變得有點迂腐,想像或者想起對方曾經擦身而過。

-英倫情人

您好,我是viktor huang,您的婚禮紀錄美學。


e002.jpg e003.jpg e004.jpg e005.jpg e006.jpg e007.jpg e008.jpg e009.jpg e011.jpg e012.jpge013.jpg e014.jpg e015.jpg e016.jpg e017.jpg e018.jpg e019.jpg e020.jpg e021.jpg e022.jpg e023.jpg e024.jpg e025.jpg e026.jpg e027.jpg e028.jpg e029.jpg e030.jpg e031.jpg e032.jpg e033.jpg e034.jpg e035.jpg e036.jpg


感謝您的費心瀏覽,希望您會喜歡。

我是viktor huang,你的婚禮記錄美學。